Javni razpis P1 plus 2020 - Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Slovenski podjetniški sklad Maribor je objavil Javni razpis P1 PLUS 2020. Predmet produkta so garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere in ponuja tri linije:

A.1. Razvojne garancije in mikrogarancije za MSP

A.2. Razvojne garancije in mikrogarancije za tehnološko inovativna podjetja

A.3. Razvojne garancije in mikrogarancije za MSP iz dejavnosti šifre G (Za podjetja z glavno dejavnostjo v okviru šifre dejavnosti G - Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil, je določena posebna kreditno-garancijska linija A.3., pri tem pa je potrebno upoštevati nedovoljene dejavnosti v okviru šifre dejavnosti G).

Ugodnost kredita je izražena v nižji obrestni meri, ročnosti kredita in možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kredita.

Garancija Sklada predstavlja povečano možnost pridobitve kredita za tista podjetja, ki nimajo zadostnih jamstev za zavarovanje bančnega kredita ali za podjetja, ki želijo del svojih jamstev sprostiti za nov investicijski ciklus.

Kredit lahko krije do največ 80 % vrednosti upravičenih stroškov projekta.

Produkt P1 plus 2020 je namenjen hitrejšemu, lažjemu in cenejšemu pridobivanju bančnih kreditov, ki zagotavljajo rast in razvoj MSP preko novih naložb, posodabljanja tehnolološke opreme in zagotavljanja obratnega kapitala v povezavi z investicijami in razvojnim projektom.

Na razpis se lahko prijavijo MSP-ji z vsaj enim zaposlenim, s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravne ali fizične osebe, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirane kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge in zavodi, ter socialna podjetja (so. p.) s statusom gospodarske družbe, zadruge in zavodi,.

Rrazpis ima naslednje prijavne roke za oddajo vlog s prilogami na ePortal Sklada: 10. 4. 2020, 5. 5., 2020, 20. 5. 2020, 5. 6., 2020, 20. 6. 2020, 5. 7. 2020, 5. 9. 2020, 20. 9. 2020, 5. 10. 2020, 20. 10. 2020.

Povezava do razpisa in razpisne dokumentacije.

Spremembe vsebine javnega razpisa z oznako P1 plus 2020 - Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 65, Datum: 8. 5. 2020, Stran: 1011

Slovenski podjetniški sklad objavlja spremembe vsebine javnega razpisa Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo, z oznako P1 plus 2020 - Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 31 z dne 20. 3. 2020, Ob-1757/20. Spremembe se nanašajo na naslednje točke Javnega razpisa:

2. Pravna podlaga za izvedbo produkta

Se zadnja alineja v celoti nadomesti z:

 • Produkt P1 plus 2020 v obliki Javnega razpisa, se izvaja na podlagi soglasja Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, št. 302-1/2020-11 z dne 12. 3. 2020 in spremembe št. 302-1/2020-14 z dne 29. 4. 2020.

5.2. Osnovni pogoji kandidiranja

Se prva alineja v celoti nadomesti z:

 • dosegati bonitetno oceno objavljeno na spletnem portalu GVIN (GVIN je spletni portal, ki omogoča pridobitev bonitetne ocene in celovit vpogled v položaj podjetij na slovenskem trgu in pomaga odkriti poslovne povezave, kot so: lastništvo, vodstvo in nadzorni sveti v podjetjih) vsaj D2. Omejitev ne velja:

a) za vlagatelje, ustanovljene po 1. 1. 2018, in sicer za prijavne roke od vključno 20. 5. 2020 do vključno 5. 7. 2020,

b) za vlagatelje, ustanovljene po 1. 1. 2019 in zavode, in sicer za vse prijavne roke.

Se zadnja (osma) alineja v celoti nadomesti z:

 • zagotoviti porabo obratnih sredstev za krepitev podjetniške aktivnosti v okviru obstoječih ali novih dejavnosti ali zagotoviti porabo obratnih sredstev za namen premagovanja finančnih težav pri poslovanju, nastalih zaradi virusa COVID-19.

5.3. Kreditni in garancijski pogoji

Se v tabeli v prvem odstavku doda:

C.19. Mikrogarancije za MSP - kritje škode zaradi virusa COVID-19 80 % 0,50 % 80 % 0,50 %

Se tretji odstavek spremeni in v celoti nadomesti z:

Podjetje lahko kandidira za mikrogarancije - financiranje samo obratnih sredstev le v primeru, kadar je iz poslovnega načrta podjetja razvidno, da podjetje ta sredstva potrebuje za razvoj oziroma širitev dejavnosti in s tem za krepitev podjetniške aktivnosti ali za namen premagovanja finančnih težav pri poslovanju, nastalih zaradi virusa COVID-19.

Se na koncu točke 5.3. doda besedilo nove kreditno garancijske linije:

C.19. Mikrogarancije za MSP - kritje škode zaradi virusa COVID-19

Namen: kredit za zagotovitev zadostne likvidnosti za financiranje poslovanja v obdobju epidemije ter spodbujanje podjetij za nadaljnjo izvajanje podjetniške aktivnosti in je po presoji Sklada financiranje z zaprošenim kreditom ekonomsko upravičeno.

Na kreditno-garancijsko linijo C.19. lahko kandidirajo podjetja z glavno dejavnosti iz vseh dovoljenih področij, skupin in razredov, torej tudi podjetja z glavno dejavnostjo v okviru šifre dejavnosti “G - Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil”. Pri tem pa je potrebno upoštevati izločene dejavnosti, navedene v tč. 5.1. tega javnega razpisa.

Upravičeni stroški

 • za mikrogarancije:
 • obratna sredstva, v skladu z navedbo v točki 6.2.

Pregled kreditno-garancijskih pogojev:

MIKROGARANCIJE

MSP 5+ in MLADI MSP

 • 80 % garancija Sklada
 • maksimalni znesek kredita je 100.000 EUR za mikro in mala podjetja ter 200.000 EUR za srednje velika podjetja
 • obrestna mera kredita: 6 mesečni EURIBOR +0,50 %
 • ročnost kredita: 1,5 do 5 let
 • moratorij na odplačilo glavnice kredita: do 6 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita)

6. Upravičeni stroški projekta

Se v tabeli v petem odstavku doda:

C.19 ne ne ne da

7. Vsebina vloge

Se druga točka v celoti nadomesti z:

2. a) Poslovni načrt s finančno prilogo za kreditno garancijske linije A.1., A.2. in A.3.,

b) Predstavitveni načrt s finančno prilogo za kreditno garancijsko linijo C.19.

Se tretja točka v celoti nadomesti z:

3. Bilanca stanja in izkaz poslovnega izida:

 • za leto 2018 (velja za prijavne roke do vključno 5. 5. 2020) oziroma
 • za leto 2019 (velja za prijavne roke od vključno 20. 5. 2020 dalje), oddane na AJPES.

Podjetja, ustanovljena v letu 2020, morajo priložiti računovodske izkaze od dneva ustanovitve podjetja do zadnjega dne preteklega meseca, glede na mesec oddaje vloge na Sklad. Predložiti je treba računovodske izkaze v obliki, ki je bila s strani podjetja uradno oddana na AJPES (ne velja izpis računovodskih izkazov iz spletne strani AJPES).

Se peta točka v celoti nadomesti z:

5. Bonitetna dokazila morajo biti skladna z zadnjimi objavljenimi računovodskimi izkazi - AJPES):

a. S.BON-1 za gospodarske družbe

b. S.BON-1 za samostojne podjetnike

c. S.BON-1 za zadruge

d. BON-1/Z za zavode

Za podjetja, ustanovljena v letu 2020, se predloži BON-2.

Vlagatelj lahko za dokazilo bonitetne ocene

predloži eS.BON obrazec (spletna bonitetna informacija).

Za prijavne roke do vključno 5. 5. 2020 se upošteva bonitetna ocena na podlagi letnega poročila za leto 2018. Za prijavne roke od 5. 9. 2020 dalje se upošteva bonitetna ocena na podlagi letnega poročila za leto 2019.

Za prehodno obdobje (zaradi virusa COVID-19) se za prijavne roke od vključno 20. 5. 2020 do vključno 5. 7. 2020 (zaradi podaljšanih rokov oddaje letnih poročil na Ajpes in uradne objave le-teh ter podaljšanja rokov za izdajo S.BON-1 za leto 2019), predložijo:

 • letna poročila za leto 2019 (bilanca stanja, izkaz poslovnega izida in izkaz bilančnega dobička/bilančne izgube), oddana na AJPES, na poenotenih obrazcih za državno statistiko,
 • izjava podjetja/vlagatelja, da letnih poročil za leto 2019, oddanih na Ajpes, ne bo več spreminjal.

Razpisnik: Slovenski podjetniški sklad