Mentorske sheme za socialna podjetja

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 54, Datum: 10. 8. 2018, Stran: 1678

V okviru javnega razpisa bo ministrstvo sofinanciralo operacije oziroma projekte, ki bodo prispevali k razvoju in profesionalizaciji socialnih podjetij, in sicer preko mentorjev, kot pomembnega dela podpornega okolja za socialna podjetja v Sloveniji.

Javni razpis je razdeljen na dva ločena sklopa. Specifike vsakega posameznega sklopa so določene v besedilu javnega razpisa, v kolikor teh specifik ni, veljajo določbe javnega razpisa za oba sklopa enako.

Namen razpisa: Namen javnega razpisa (sklop A) je spodbujanje, mobilizacija, motivacija in proaktivno delovanje zaposlenih v socialnih podjetjih, s poudarkom na zaposlenih iz ranljivih ciljnih skupin, za njihovo večjo socialno vključenost in višjo stopnjo zaposlenosti, in sicer preko mentorjev, kot pomembnega dela podpornega okolja za socialna podjetja v Sloveniji. Namen javnega razpisa je prenos znanj iz mentorjev na zaposlene v socialnih podjetjih, krepitev njihovih kompetenc in posledično zagotavljanje trajnega obstoja socialnih podjetij na trgu. Mentorski programi se lahko nanašajo na različne faze v življenjskem ciklu socialnega podjetja, od oblikovanja in razvoja podjetniške ideje do začetnega vstopa na trg ali faze rasti.

Namen javnega razpisa (sklop B) je okrepiti znanje mentorjev na področju socialnega podjetništva preko izobraževanj oziroma usposabljanj (»train the trainer«).

Več

Pogoji za sodelovanje: Ciljne skupine/upravičenci se razlikujejo glede na sklop, in sicer:

  • Ciljna skupina in upravičenci javnega razpisa sklopa A so socialna podjetja.
  • Ciljna skupina javnega razpisa sklopa B so socialna podjetja, upravičenci sklopa B pa so: socialna podjetja, zadruge, nevladne organizacije, gospodarske družbe ali samostojni podjetniki, ki bodo prispevali k povečanju obsega dejavnosti in zaposlitev v sektorju socialnega podjetništva z mentorstvom, specifičnim za področje socialnega podjetništva.

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Okvirna skupna višina sredstev znaša 3.180.924,36 EUR.

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Rok: Rok za oddajo vlog v letu 2018 je 17. 9. 2018 (tj. prvo odpiranje), rok za drugo in tretje odpiranje v letih 2019 in 2020 bo objavljen naknadno.

Dodatne informacije: Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na e-naslov: gp.mgrt@gov.si.

Vprašanja morajo prispeti na zgornji naslov najkasneje tri delovne dni pred iztekom posameznega roka za oddajo vloge. Ministrstvo bo objavilo odgovore na vprašanja najkasneje en delovni dan pred iztekom posameznega roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Vprašanja, ki ne bodo pravočasna, ne bodo obravnavana. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na spletnem naslovu: www.mgrt.gov.si.

Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletni strani, zato bodite pri postavljanju vprašanj previdni, da v njih ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno objavljeni.

Potencialni prijavitelji bodo o vseh novostih sproti obveščeni preko spletne strani: www.mgrt.gov.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisni dokumentaciji je objavljena na spletni strani MGRT: www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/.

Več o javnem razpisu najdete tukaj.