Javni poziv za uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM v velika podjetja

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 61, Datum: 11. 10. 2019, Stran: 2117

Namen razpisa: Namen in cilj javnega poziva je podpreti ciljne skupine tega javnega poziva pri uvajanju poslovne odličnosti po modelu EFQM (European Foundation for Quality Management oz. Evropske fundacije za upravljanje kakovosti) v svoje poslovanje, s čimer se jim bo izboljšala konkurenčnost, povečala dodana vrednost in čisti prihodki od prodaje ter povečala možnost, da kandidirajo za Priznanje RS za poslovno odličnost (PRSPO) - najvišje državno priznanje za dosežke na področju kakovosti proizvodov, storitev in poslovanja.

Predmet razpisa: Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov uvajanja poslovne odličnosti v podjetja po modelu EFQM, in sicer: svetovalne storitve, usposabljanje ključnih kadrov ter sodelovanje na EFQM nagradi za odličnost.

Pogoji za sodelovanje: Na poziv se lahko prijavijo velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe. Za opredelitev in določitev velikosti podjetja prijavitelji upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe 651/2014/EU.

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost poziva: Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega poziva za obdobje 2019 - 2023 znaša skupno 200.000 EUR oz. 40.000,00 EUR letno.

Razpisnik: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije - SPIRIT Slovenija

Rok: Javni poziv bo odprt do porabe sredstev. Informacija o morebitni predčasni porabi sredstev bo objavljena na spletni strani SPIRIT Slovenija.

Skrajni rok za oddajo vlog je 31. 3. 2023, pri čemer je potrebno upoštevati, da je skrajni rok za predložitev zahtevkov 30. 9. 2023.

Za brezplačne informacije in pomoč pri pripravi vloge so prijaviteljem na voljo svetovalci mreže Slovenskih poslovnih točk (SPOT) Svetovanje.

Dodatne informacije: Dodatne informacije v zvezi javnim pozivom in pri pripravi vloge ter pojasnila k pozivni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na e-naslov: podlicnost@spiritslovenia.si. Pooblaščena oseba za izvedbo javnega poziva s strani SPIRIT Slovenija je ga. Ana Mrzlikar.

Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletu, zato pri postavljanju vprašanj ne razkrivajte morebitnih osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno objavljeni.

Pozivna dokumentacija: Pozivna dokumentacija je od dne objave javnega poziva dalje objavljena na spletni strani SPIRIT Slovenija: www.spiritslovenia.si.

Več: Več o javnem pozivu najdete tukaj.