Javni poziv delodajalcem za prijavo potreb po kadrovskih štipendijah za šolsko/študijsko leto 2020/2021

Namen javnega poziva

Javni poziv je namenjen zbiranju ponudb delodajalcev po kadrovskih štipendijah v šolskem/študijskem letu 2020/2021, ciljem informiranja dijakov in študentov o vseh razpoložljivih kadrovskih štipendijah pred izbiro izobraževanja in jih usmeriti k vpisu na izobraževalne programe, ki so skladni s poklicnimi potrebami gospodarstva v regiji.

Prijavitelj

Potrebo po kadrovskih štipendijah lahko prijavi delodajalec s sedežem na območju regije Jugovzhodna Slovenija, ki želi prvič podeliti kadrovsko štipendijo v šolskem/študijskem letu 2020/2021.

Prijava potreb po kadrovskih štipendijah ne zavezuje delodajalca h kasnejši prijavi na Javni razpis sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem v okviru REGIJSKE ŠTIPENDIJSKE SHEME JUGOVZHODNA SLOVENIJA za šolsko/študijsko leto 2020/2021.

Način prijave

Delodajalec oz. njegov pooblaščeni predstavnik prijavi potrebo po kadrovskih štipendijah tako, da izpolni Prilogo 1 -prijavni obrazec, ki je sestavni del tega javnega poziva in je objavljen na spletni strani Razvojnega centra Novo mesto d.o.o.

Podpisan in žigosan prijavni obrazec s potrebo po kadrovskih štipendijah delodajalec odda na sedežu Razvojni center Novo mesto d.o.o., Podbreznik 15, 8000 Novo mesto na tri možne načine:

  • osebno vsak delovni dan med 8. in 13. uro na sedežu Razvojnega centra Novo mesto d.o.o.,
  • pošlje prijavo priporočeno po pošti na sedež Razvojnega centra Novo mesto d.o.o.,
  • pošlje skenirano prijavo na elektronski naslov:maja.smerdu@rc-nm.si

Rok za prijavo: Javni poziv je odprt do 30.9.2020 oz. do porabe sredstev.

Javna objava potreb ko kadrovskih štipendijah:

Prijavitelj se lahko odloči za javno objavo potrebe po kadrovskih štipendijah. Javno bomo objavili prijavljeno potrebo po kadrovskem štipendiranju samo v primeru, če delodajalec na prijavnem obrazcu označi možnost, da želi javno objavo.

V tem primeru se bodo prijavljene potrebe po kadrovskih štipendijah objavile v zbiru prostih kadrovskih štipendij na spletni strani Razvojnega centra Novo mesto d.o.o. in na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS (v nadaljevanju sklad) // Štipendijski in razvojni sklad / Izmenjevalnica.

Če delodajalec na prijavnem obrazcu označi, da ne želi javne objave, se bo prijavljena potreba samo evidentirala na Razvojnem centru Novo mesto d.o.o. in skladu, ne bo pa javno objavljena na njunih spletnih straneh.

Zbir kadrovskih štipendij delodajalcev bo namenjen izključno informiranju dijakov in študentov o potrebah po kadrovskem štipendiranju v regiji s ciljem poklicnega usmerjanja.

DODATNE INFORMACIJE lahko dobite na elektronskem naslovu: maja.smerdu@rc-nm.si in po telefonu: 07 33 72 988.

Razpisna dokumentacija:https://www.rc-nm.si/javni-poziv-delodajalcem-za-prijavo-potreb-po-kadrovskih-stipendijah-za-solsko-studijsko-leto-2020-2021/.