JAVNI POZIV 92FS-PO21

EKO sklad je objavil JAVNI POZIV 92FS-PO21 Finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije za gospodarstvo. Spodbude so v obliki:

  • nepovratnih sredstev in/ali
  • kredita.

Na javnem pozivu lahko sodelujejo:

− pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki in druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane dejavnosti, ali s predpisom ali z aktom o ustanovitvi določene dejavnosti, ki so vsi vpisani v poslovni register v Republiki Sloveniji, razen njihovih podružnic v tujini,

− pravne osebe javnega prava, ki imajo stvarno premoženje v svoji lasti, razen neposrednih uporabnikov državnega proračuna.

Namen javnega poziva je spodbuditi izvedbo ukrepov učinkovite rabe energije v stavbah in tehnoloških procesih, ukrepov učinkovite rabe električne energije, rabe odpadne toplote v procesih ter ukrepov za povečanje rabe obnovljivih virov energije.

Višina nepovratnih sredstev znaša do 20 %, višina kredita pa do 80 % upravičenih stroškov naložbe. (Več o tehničnih pogojih in upravičenih stroških naložbe najdete v prilogi poziva - Tehnični pogoji).

Za novo naložbo možna dodelitev nepovratnih sredstev in kredita hkrati ali pa samo nepovratnih sredstev ali kredita. Nova naložba je naložba za izvedbo enega ali več v nadaljevanju navedenih ukrepov, ki še ni bila zaključena ob oddaji vloge za pridobitev spodbude na ta javni poziv:

A- toplotna izolacija fasade, zunanjega zidu/tal ali zidu proti terenu v stavbi,

B- toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo v stavbi,

C- toplotna izolacija ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju,

D- zamenjava zunanjega stavbnega pohištva v stavbi,

E- vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe,

F- vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe,

G- zamenjava toplotne postaje ali vgradnja toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja stavbe,

H- vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v stavbi,

I- vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbi,

J- zamenjava sistema razsvetljave v stavbi,

K- optimizacija sistema ogrevanja v stavbi,

L- vgradnja plinskega kondenzacijskega kotla za centralno ogrevanje stavbe,

M - naložbe v naprave za soproizvodnjo električne energije in toplote,

N- izkoriščanje odvečne toplote iz procesov in/ali naprav,

O - vgradnja energijsko učinkovitih elektromotorjev in/ali vgradnja frekvenčnih pretvornikov,

P- uvedba sistema upravljanja z energijo,

R- energetska učinkovitost v tehnološkem procesu.

Rok za zaključek naložbe je 2 (dve) leti od dokončnosti odločbe o dodelitvi pravice do spodbude. Odločba postane dokončna z njeno vročitvijo vlagatelju.

Več informacij o pogojih javnega poziva, kreditnih pogojih, pogojih za pridobitev nepovratnih sredstev ter razpisno dokumentacijo najdete: TUKAJ.

Vlagatelji se lahko prijavijo na javni poziv od dneva objave javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije dalje do porabe sredstev oziroma objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije. Vlagatelji vložijo pisno vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili in prilogami osebno ali po pošti na naslov:

EKO sklad, j. s.,

Bleiweisova cesta 30,

1000 Ljubljana.