Javni poziv 80EV-PO20 - Finančne spodbude pravnim osebam za nova električna vozila

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 21, Datum: 13. 3. 2020, Stran: 829

Predmet razpisa: Predmet javnega poziva so finančne spodbude za naložbe v nakup novih ali predelavo okolju prijaznejših vozil za cestni promet, ki bodo prvič po proizvodnji ali predelavi registrirana v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: naložba) v obliki:

  • nepovratnih sredstev in/ali
  • kredita z ugodno obrestno mero (v nadaljnjem besedilu: kredit).

Več

Pogoji za sodelovanje: Do finančne spodbude so upravičene:

  • lokalne skupnosti;
  • pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane dejavnosti, ali s predpisom ali z aktom o ustanovitvi določene dejavnosti, ki so vsi vpisani v poslovni register v Republiki Sloveniji, razen njihovih podružnic v tujini;
  • pravne osebe javnega prava, ki imajo stvarno premoženje v svoji lasti, razen neposrednih uporabnikov državnega proračuna.

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Višina razpisanih sredstev za izplačilo nepovratnih sredstev znaša 2.500.000 EUR.

Višina razpisanih sredstev za kredite znaša 4.000.000,00 EUR.

Razpisnik: Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

Rok: Upravičene osebe se lahko prijavijo na javni poziv od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije dalje. Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.

Dodatne informacije: Informacije o javnem pozivu lahko upravičene osebe pridobijo po telefonu: (01) 241-48-20 v času telefonskih uradnih ur za stranke, ki so objavljene na spletni strani: www.ekosklad.si, po e-pošti na e-naslovu: ekosklad@ekosklad.si ali osebno na Eko skladu v času uradnih ur za stranke.

Razpisna dokumentacija: Javni poziv in dokumentacija za prijavo z obrazci sta na voljo na spletni strani: www.ekosklad.si. Elektronska oblika dokumentacije za prijavo, ki si jo upravičene osebe natisnejo same, je enakovredna tiskanim obrazcem. Javni poziv in obrazce lahko upravičene osebe tudi naročijo pri Eko skladu na zgoraj navedeni telefonski številki in jih brezplačno prejmejo po pošti. Za navedeno dokumentacijo lahko zaprosijo tudi s pisnim zahtevkom, poslanim na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana ali na e-naslov: ekosklad@ekosklad.si.

Več o javnem razpisu najdete tukaj.