Javni natečaj za Evropske nagrade za spodbujanje podjetništva za leto 2020

Objavljeno: SPIRIT Slovenija, javna agencija, 8. 4. 2020, www.spiritslovenia.si

Evropska komisija, Generalni direktorat za notranji trg, industrijo, podjetništvo ter mala in srednje velika podjetja ter SPIRIT Slovenija, javna agencija vas vabita, da predstavite svoj podjetniški doprinos lokalnemu, regionalnemu ali nacionalnemu gospodarstvu.

Evropske nagrade za spodbujanje podjetništva, za katere je dala pobudo Evropska komisija, se podeljujejo kot priznanje in odlikovanje izjemnih pobud za podporo podjetništvu. Nagrade so namenjene tudi krepitvi podjetniške zavesti, dejavnosti podjetniške politike in njenega uresničevanja ter nagrajevanju uspeha.

Natečaj »Evropska nagrada za spodbujanje podjetništva« je namenjen vsem lokalnim, regionalnim in nacionalnim institucijam in entitetam v EU in v pridruženih državah v okviru Programa za konkurenčnost in inovacije (CIP), Islandiji, Norveški, Srbiji in Turčiji, ki spodbujajo podjetništvo in mala podjetja na nacionalnem, regionalnem ali lokalnem nivoju. Od leta 2006 se je prijavilo že več kot 2.800 projektov, ki so skupaj spodbudili ustanovitev več tisoč novih podjetij.

Prijavijo se lahko nacionalne institucije in organizacije, kraji, mesta, regije in skupnosti, kot tudi podporne inštitucije, nosilci izobraževalnih programov in podjetja.

Za nagrade se lahko potegujejo tudi javno-zasebna partnerstva med javnimi institucijami in zasebnim sektorjem, katerega namen je zagotavljati financiranje, vzpostavljanje, prenavljanje, vodenje ali vzdrževanje infrastrukture za pomoč pri ustanavljanju, rasti in razvoju podjetij.

Svoj projekt lahko prijavite na eno izmed naslednjih kategorij:

  • Spodbujanje podjetnosti

Priznava pobude na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni, ki spodbujajo podjetnost in podjetniško miselnost predvsem pri mladih in ženskah.

  • Naložbe v podjetniška znanja

Priznava pobude na nacionalni, regionalni in lokalni ravni za izboljšanje podjetniških in vodstvenih ter upravljavskih znanj.

  • Izboljšanje poslovnega okolja

Priznava iniciative oz. pobude na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni, s katerimi se spodbuja ustanavljanje start-up podjetij in njihovo rast ter poenostavljajo zakonske in upravne postopke za podjetja.

  • Spodbujanje internacionalizacije poslovanja

Priznava iniciative oz. pobude, ki spodbujajo podjetja na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, zlasti majhna in srednje velika podjetja, k boljšemu izkoriščanju priložnosti, ki jih ponujajo trgi znotraj in zunaj Evropske unije.

  • Podpiranje razvoja okolju prijaznih tržnih rešitev in trajnostnega ravnanja z energetskimi viri

Priznava iniciative oz. pobude na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, ki podpirajo majhna in srednje velika podjetja pri dostopu do okolju prijaznih tržnih rešitev ter tehnologij in jim pomagajo izboljšati učinkovitost gospodarjenja z viri in sicer skozi razvoj znanj na področju zelenih tehnologij, iskanje ustreznih ponudb in povpraševanj ne področju trajnosti ter s finančnimi spodbudami.

  • Družbeno odgovorno in odprto podjetništvo

Priznava nacionalne, regionalne in lokalne pobude s strani organov ali javnih/zasebnih partnerstev, ki podpirajo družbeno odgovornost med majhnimi in srednje velikimi podjetji. Ta kategorija bo prav tako priznala prizadevanja za podporo podjetništvu med prikrajšanimi skupinami, kot so nezaposleni, zlasti dolgotrajno nezaposleni, legalni migranti, invalidi ali pripadniki etničnih manjšin.

Nasvet: Evropska komisija v letu 2020 velik poudarek namenja trajnostno naravnanim projektom in naložbam v podjetniška znanja vseh zaposlenih.

Natečaj poteka dvostopenjsko. Na prvi stopnji se zbirajo prijave na nacionalni ravni do najkasneje 5.junija 2020. Dve najbolje ocenjeni prijavi se s strani SPIRIT, javne agencije posredujeta na Evropsko komisijo do najkasneje 3.julija 2020. Strokovna komisija do novembra 2020 oceni vse prispele prijave in najboljše nagradi z »Evropsko nagrado za spodbujanje podjetništva«. Nagrade se podelijo na prireditvi v okviru evropskega srečanja MSP, ki bo potekalo novembra 2020 v Berlinu.

Izmed prijavljenih projektov oz. dobrih praks bo nacionalna strokovna komisija izbrala dva slovenska predstavnika, ki bosta zastopala Slovenijo. Pri tem bo komisija sledila naslednjim merilom:

  1. Izvirnost in izvedljivost: Zakaj je projekt uspešen? V čem je njegova inovativnost?
  2. Vpliv na lokalno gospodarstvo: Predložitev podatkov, ki potrjujejo uspešnost.
  3. Izboljšanje odnosov med lokalnimi interesnimi skupinami: Predložitev dokazil, da je več kot ena interesna skupina imela koristi od uresničenja te pobude? Zakaj so bile vključene in kakšno je bilo njihovo sodelovanje?
  4. Prenosljivost: Pojasnilo, kako je pristop mogoče ponoviti v regiji in drugje v Evropi?

Zaradi geografske in kulturne različnosti Evropske unije se lahko pričakuje, da bodo najboljše prakse, prijavljene na natečaj, pokazale različne načine, kako so regije, centri, mesta, kraji in skupnosti ustvarjalno uresničili podjetništvu prijazna okolja in prakse.

Razpisnik: SPIRIT Slovenija, javna agencija

Rok: Z zanimanjem pričakujemo vaše prijave, ki jih lahko posredujete na predpisanem obrazcu najkasneje do 5. junija 2020.

Dodatne informacije: Več informacij dobite na spletnih straneh: https://blogs.ec.europa.eu/promotingenterprise/eepa-2020-launch/ oziroma www.spiritslovenia.si/razpis/344.

Za pojasnila se obrnete na nacionalno koordinatorko mag. Mojca Skalar Komljanc, e-naslov: mojca.skalar@spiritslovenia.si, Tel: 0590 89 528.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Pokažimo podjetni Evropi, kaj imamo, kaj znamo in kaj želimo deliti z drugimi.