Javi razpis za sofinanciranje večjih začetnih investicij na obmejnih problemskih območjih

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov začetnih investicij podjetij na upravičenem območju, ki zajema obmejna problemska območja, v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva, pri čemer začetna investicija pomeni:

  1. vzpostavitev nove poslovne enote,
  2. razširitev zmogljivosti obstoječe poslovne enote,
  3. diverzifikacijo proizvodnje poslovne enote prijavitelja na proizvode in storitve, ki jih na zadevnem območju prej ni proizvajala, ali
  4. bistveno spremembo proizvodnega procesa v obstoječi poslovni enoti.


Za 2. in 4. točko velja, da po tem razpisu niso upravičeni prijavitelji, če se:

  • poraba energije pri proizvodnji obstoječega proizvoda ne zmanjša vsaj za 10 % in
  • poraba materialov/surovin pri proizvodnji obstoječega proizvoda ne zmanjša vsaj za 10%. Šteje se, da je navedeni pogoj izpolnjen, če se vsaj 10% končnega proizvoda lahko reciklira in ponovno uporabi, najkasneje ob datumu konca projekta določenega v pogodbi.


Cilj javnega razpisa je sofinanciranje investicij, ki zasledujejo cilje digitalizacije in prehoda v nizkoogljično, krožno in podnebno nevtralno gospodarstvo ter dvig produktivnosti in dolgoročne konkurenčnosti podjetij, doseganje višje dodane vrednosti produktov in storitev v slovenskem izvozu ter višje pozicioniranje slovenskih podjetij v verigah vrednosti, ustvarjanje delovnih mest z višjo dodano vrednostjo.

Na razpis se lahko prijavijo vse pravne in fizične osebe (podjetja), ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so na dan oddaje vloge na ta javni razpis registrirane vsaj 18 mesecev.

Do kandidiranja za sredstva na tem javnem razpisu so upravičeni prijavitelji s projekti, ki imajo:
- najmanj 200.000,00 upravičenih stroškov projekta ter najmanj 300.000,00 eurov vrednost vseh stroškov projekta (upravičenih in neupravičenih stroškov),
- največ 1.000.000,00 eurov upravičenih stroškov. MGRT bo vse stroške nad 1.000.000,00 eurov (ne glede na to ali bi lahko bili upravičeni ali neupravičeni) štelo kot neupravičene in jih ne bo sofinanciralo.

Intenzivnost pomoči (za podjetja iz občin Črnomelj, Metlika in Semič)

  • Mikro in mala podjetja 50 %
  • Srednje velika: 40 %.


Upravičeni stroški
- nakup strojev in opreme,
- nakup nematerialnih naložb, ki pomenijo prenos tehnologije z nakupom patentiranih pravic, licenc, know-howa in nepatentiranega tehničnega znanja, pod pogojem, da se uporabljajo na območju izvajanja razpisa,
- gradbena-obrtniška-inštalacijska dela (tudi novogradnja).

Začetek obdobja upravičenosti stroškov je datum oddaje vloge na ta javni razpis.

Vloge je potrebno vložiti preko aplikacije. Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo oddane v aplikaciji, do 11. 4. 2022 do 24.00 ure.

Več o razpisu, razpisnih pogojih in razpisno dokumentacijo najdete na: TUKAJ