Financiranje obratnih sredstev in opreme za obdelovalce in predelovalce lesa - B2 2018

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 81, Datum: 14. 12. 2018, Stran: 2410

Predmet razpisa: Predmet razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil Sklada projektom na področju obdelave in predelave lesa na območju Republike Slovenije, s ciljem spodbujanja razvoja slovenske lesno predelovalne industrije (podprogram B2) s sofinanciranjem nakupa hlodovine vseh vrst in kakovosti, ki je nastala kot posledica številnih ujm in neurij na območju Republike Slovenije, stroškov dela in nakupa opreme ali delovnih strojev.

Namen razpisa je spodbujanje obdelave in predelave lesa, dviga konkurenčnosti, tržne naravnanosti in tehnološkega razvoja podjetij ter skladnega regionalnega razvoja.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Skupni razpisani znesek posojil iz namenskega premoženja Sklada je 3.800.000,00 EUR.

Razpisnik: Slovenski regionalno razvojni sklad

Rok: Razpisni rok je odprt od ponedeljka, 14. januarja 2019 do petka, 31. maja 2019 oziroma do porabe sredstev.

Vlagatelj odda vlogo priporočeno po pošti ali osebno na sedežu Sklada, pri čemer mora biti v primeru osebne oddaje vloge na sedežu Sklada, vloga oddana na delovni dan, do 14. ure. Izpolnjen prijavni obrazec B2 vlagatelj pošlje tudi v elektronski obliki na naslov: info@regionalnisklad.si.

Dodatne informacije: Zainteresirani lahko informacije pridobijo v času uradnih ur v Sektorju za izvajanje spodbud, Tel: (01) 836-19-53 ali pošljejo pisno vprašanje na e-naslov: info@regionalnisklad.si.

Razpisna dokumentacija: Javni razpis in razpisna dokumentacija sta dostopna na spletni strani Sklada: www.regionalnisklad.si, prav tako se ju lahko v času od objave do zaprtja javnega razpisa osebno pridobi na sedežu Sklada, vsak delovni dan, od 9. do 12. ure.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.