Ugodna razvojna posojila začetnim podjetniškim projektom na problemskih območjih - BP2

Predmet razpisa je dodeljevanje ugodnih razvojnih posojil Slovenskega regionalno razvojnega sklada Ribnica začetnim podjetniškim projektom na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji povezanimi z:

  • vzpostavitvijo nove poslovne enote;
  • razširitvijo zmogljivosti obstoječe poslovne enote;
  • diverzifikacijo proizvodnje ali storitev poslovne enote na proizvode in storitve, ki jih na upravičenem območju poslovna enota prej ni proizvajala oziroma izvajala ali
  • bistveno spremembo proizvodnega ali storitvenega procesa v obstoječi poslovni enoti.

Upravičeno območje je tudi območje občin Pokolpja (Črnomelj, Kočevje, Kostel, Loški Potok, Metlika, Osilnica in Semič).

Za Pokolpje je na voljo 1.675.418,84 EUR.

Upravičeni stroški projekta:

  1. Nakup nepremičnin - objekti s pridajajočimi zemljišči ter poslovni prostori (nepremičnine morajo biti ob nakupu v celoti hipotekarnih bremen ter osebnih služnosti proste),
  2. Gradbeno-obrtniška-instalacijska dela za potrebe novih ali obstoječih objektov, kar vključuje pripravljalna dela na zemljiščih in objektih, rušitvena dela, gradbena dela, obrtniška dela, ipd. (stroške nadzora, ki so lahko do največ 1 % vrednosti upravičenih gradbenih del), stroške dobave gotovih elementov (nakup in prevoz) in njihova montaža pri posameznih gradbenih in obrtniških delih.
  3. Nakup strojev in opreme (z montažo in s prevozom), pri velikih podjetjih izključno novi, pri MSP pa lahko tudi rabljeni, vendar proizvedeni po 31. 12. 2012. Nakup rabljenih strojev in/ali opreme ne sme biti predhodno sofinanciran z javnimi sredstvi.
  4. Nakup nematerialnih naložb, ki vključuje nakup patentov, licenc, blagovnih znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja, a največ do 20 % upravičenih stroškov projekta.

Projekt je lahko sofinanciran s strani Sklada do največ 75 % upravičenih stroškov projekta (brez DDV) ter hkrati do najvišjega dovoljenega odstotka državne pomoči, ki znaša za Vzhodno Slovenijo 25 % za velika podjetja, 35 % za srednja podjetja in 45 % za mala podjetja.


Vlagatelj mora zagotoviti razliko med dodeljenimi sredstvi in dejansko investicijsko vrednostjo projekta ter prispevati najmanj 25 % lastnih sredstev v upravičeni vrednosti projekta, v katera niso vključena javna sredstva.

Vlagatelju je lahko po javnem razpisu odobreno največ 1.000.000,00 EUR posojil/a oz. vlagatelju, ustanovljenem:

Datum vpisa vlagatelja v sodni register

Maksimalna višina posojila v EUR

Po 1.1. 2015

500.000,00

Pred 1.1.2015

1.000.000,00


Najnižja upravičena višina projekta (brez DDV) ne sme biti nižja od 35.000,00 EUR. Najnižji znesek kredita mora biti nad 25.000,00 EUR, najvišji pa ne preko 1.000.000,00 EUR. Kot celotna upravičena vrednost projekta se šteje projektv višini predloženih upravičenih predračunov, ponudb, predpogodb (brez DDV).

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Skupna višina razpisanih ugodnih razvojnih posojil je 9.911.226,59 EUR.

Rok: 31. 5. 2018, 31. 8. 2018, 28. 9. 2018 ter 31. 10. 2018.

Dodatne informacije: Zainteresirani lahko informacije pridobijo v času uradnih ur v Sektorju za izvajanje spodbud, Tel: (01) 836 19 53.

Razpisna dokumentacija: Javni razpis in razpisna dokumentacija sta dostopna na spletni strani Sklada: www.regionalnisklad.si/podjetnistvo, prav tako se ju lahko v času od objave do zaprtja javnega razpisa osebno pridobi na sedežu Sklada, vsak delovni dan, od 9. do 12. ure, razen prijavnega obrazca BP, ki je izdelan v elektronski obliki.

Več o javnem razpisu najdete tukaj.