2. JR za posojila za investicijske projekte v gospodarstvu (B1)

Slovenski regionalno razvojni sklad Ribnica je objavil 2. JR - posojila za investicijske projekte v gospodarstvu (B1)

Namen je spodbujanje razvoja v gospodarstvu, kot so:
– pozitivni učinek na konkurenčnost,
– spodbujanje zaposlitvenih možnosti,
– varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov,
– spodbujanje naložb podjetij v raziskave in inovacije.

Upravičeni vlagatelji so subjekti, registrirani:
1. v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah kot:
a) pravna oseba,
– družba z neomejeno odgovornostjo,
– komanditna družba,
– družba z omejeno odgovornostjo,
– delniška družba,
– komanditna delniška družba,
– evropska delniška družba.
b) fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost.

2. v skladu z Zakonom o zadrugah (Uradni list RS, št. 97/09 – uradno prečiščeno besedilo), kot:
– zadruga.

Vlagatelj mora biti vpisan v sodni ali drug register pred 1. 1. 2018.

Kreditni pogoji
Delež sofinanciranja projekta s strani Sklada je do vključno 85,00 % upravičenih stroškov projekta, v kar se ne všteva DDV. Najnižja zaprošena vrednost sredstev je 100.000,00 EUR, najvišja vrednost zaprošenih sredstev pa 1.000.000,00 EUR. Obrestna mera je 6-mesečni EURIBOR + pribitek od 0,61 % do 3,64 % letno, ki je odvisen od Skladove ocene in od pogojev dopustnega financiranja vlagatelja oziroma projekta po pravilu de minimis. V primeru, da je EURIBOR negativen, se zanj uporabi vrednost 0,00 %. Obresti se obračunavajo in plačujejo mesečno. Glavnica posojila se vrača mesečno.

Skupna doba vračanja posojila je do 120 mesecev z vključenim moratorijem do 36 mesecev, z upoštevanjem pogojev sheme de minimis. Moratorij je lahko največ 6 mesecev po zaključku projekta. Skupna doba vračanja posojila ne sme presegati ekonomske dobe projekta.

Upravičeni stroški:

  • Nakup poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem
  • Gradnja, adaptacija in rekonstrukcija poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov
  • Nova oprema in delovni stroji
  • Rabljena oprema in delovni stroji, ki niso starejši od 1. 1. 2018
  • Neopredmetena sredstva
  • Stroški materiala in blaga (do največ 20 % upravičene vrednosti projekta).
  • Stroški plač in povračil v zvezi z delom (do največ 20 % upravičene vrednosti projekta).

Vlagatelj vlogo odda v obdobju odprtega razpisnega roka, in sicer od 17. 1. 2022 do 28. 3. 2022 oziroma do porabe sredstev. Vlogo ni možno oddati pred oziroma po razpisnem roku.

Več o razpisi in razpisno dokumentacijo najdete: TUKAJ