Razpisi

Javni razpis za financiranje spodbud za ponovni zagon poslovanja podjetij v obmejnih problemskih območjih – COVID19

Več »

Javni razpis - Spodbude za digitalno transformacijo MSP (P4D-C19)

Več »

Dopolnitev razpisa - »Natečaj za podelitev fin.spodbud za najboljši poslovni model podjetnic začetnic 2020«

Več »

SPODBUDE ZA RAZVOJ IN UVAJANJE NOVIH PRODUKTOV V LESARSTVU 4.0

Več »

JP – COVID19 - Javni poziv COVID19 za nakup zaščitne opreme

Več »

Povabilo »Spodbujanje podjetniške inovativnosti na območju Dolenjske in Bele krajine v letu 2020«

Več »

Spremembe in dopolnitve razpisa za razvojna posojila na problemskih in obmejnih problemskih območjih - BP3

Več »

Začasno zaprtje javnih vavčerskih pozivov

Več »

Odprti javni natečaj za podelitev 3. nacionalne nagrade za naj-leseno gradnjo 2020

Več »

Sprememba razpisa za uvajanje okoljskih in trajnostnih znakov za turistične nastanitve in gostinske ponudnike ter prilagoditev ponudbe zaradi epidemije Covid-19

Več »

Razpis za dodelitev sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Metlika v letu 2020

Več »

Sprememba in dopolnitve razpisa za razvojna posojila na problemskih in obmejnih problemskih območjih - BP3

Več »

Spremembe 11 javnih pozivov za vavčerje

Več »

Javni razpis »Usposabljanje delodajalcev za promocijo varnosti in zdravja pri delu (e-VZD)«

Več »

Javni natečaj za Evropske nagrade za spodbujanje podjetništva za leto 2020

Več »

Javno povabilo - »Spodbude za trajno zaposlovanje mladih 2020«

Več »

Javno povabilo delodajalcem - »Zaposli.me 2020«

Več »

JR »Za sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij Slovenije v letu 2020«

Več »

Ponovno odprt Vavčer za digitalni marketing in Vavčer za pripravo digitalne strategije

Več »

Objava novih javnih povabil v okviru programov spodbujanja zaposlovanja oseb

Več »

Objavljen Javni razpis garancij in posojil - GSD 2020

Več »

Spremembe in dopolnitve razpisa za razvojna posojila - BP3

Več »

Javni razpis P1 plus 2020 - Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Več »

Javna povabila podjetjem za udeležbo na skupinskih predstavitvah slo. gospodarstva na sejmih v tujini

Več »

Javni poziv 80EV-PO20 - Finančne spodbude pravnim osebam za nova električna vozila

Več »

Razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih in trajnostnih znakov za turistične nastanitve in gostinske ponudnike

Več »

Natečaj za podelitev finančnih spodbud za najboljši poslovni model podjetnic začetnic 2020

Več »

Razpis za podporo MSP, ki izvajajo raziskave in razvoj - program Eurostars, v okviru iniciative EUREKA

Več »

Razpis za sofinanciranje promocije slovenske turistične ponudbe v letu 2020

Več »

SI-SK 2019 - Semenski kapital - So-investiranje z zasebnimi investitorji

Več »

P2 - Spodbude za zagon inovativnih podjetij

Več »

Javno povabilo podjetjem za udeležbo na skupinskih predstavitvah slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini

Več »

Javno povabilo za Spodbude za trajno zaposlovanje mladih v vzhodni regiji

Več »

Objavljen poziv za snovalca 2020

Več »

JR »Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij - Center za kreativnost 2020-2021«

Več »

Objavljen javni razpis P2R

Več »

Javno povabilo delodajalcem za izvedbo usposabljanja na delovnem mestu - »Usposabljam.se 2020«

Več »

Javni razpis Semenski kapital - konvertibilno posojilo SK75 2020

Več »

Mikrokrediti P7 2020

Več »

Dodana nova roka za prijavo na razpis SRRS Ribnica - BP3

Več »

Razpis za podelitev priznanj za inovacije GZDBK 2020

Več »

Vavčer za prototipiranje

Več »

Objavljen 8. JR Pokolpje

Več »

Mikrokrediti P7R 2019

Več »

Javni razpis »Za sofinanciranje promocije slovenske turistične ponudbe na tujih trgih v letu 2020«

Več »

Javni razpis Podpora MSP s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti

Več »

Javni poziv delodajalcem za prijavo potreb po kadrovskih štipendijah za šolsko/študijsko leto 2020/2021

Več »

Podaljšanje rokov za prijavo na BP3

Več »

Vavčer za prenos lastništva

Več »

Javni poziv za uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM v velika podjetja

Več »

Vavčer za uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM v MSP

Več »

Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije 2019-2022

Več »

Javni razpis za ugodna posojila podjetniškim projektom - B1 2019

Več »

Javni poziv za Vavčer za dvig digitalnih kompetenc

Več »

Javni poziv za Vavčer za digitalni marketing

Več »

Javni razpis semenski kapital - so-investiranje z zasebnimi investitorji

Več »

Javni razpis za razvoj lesarstva na področju polproizvodov 2.0-P4L 2019

Več »

Javni razpis »Spodbujanje partnerstev za učinkovitejši nastop na tujih trgih 2020 - 2022«

Več »

Javni razpis "Spodbujanje strateške transformacije in razvoj novih poslovnih modelov v podjetjih"

Več »

Javni poziv 75SUB-EPPO19 - Nepovratne finančne pomoči podjetjem za izvedbo energetskega pregleda

Več »

Javni razpis za razvojna posojila na problemskih in obmejnih problemskih območjih - BP3

Več »

Javni razpis »Krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih prek showroomov«

Več »

Javni poziv za Vavčer za statusno preoblikovanje družb

Več »

VAVČERJI

Več »

Javni poziv za Vavčer za kibernetsko varnost

Več »

Vavčer za dvig digitalnih kompetenc

Več »

JR SE OVE 2019

Več »

Garancije in posojila Garancijske sheme za Dolenjsko (GSD) 2019

Več »

Sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem 2019/2020 v JV Sloveniji

Več »

Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino

Več »

Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih

Več »

Vavčer za predstavitve slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini

Več »

Javni poziv za Vavčer za zaščito patentov, modelov in znamk

Več »

Javni poziv za Vavčer za pridobitev certifikatov

Več »

Javni razpis za pred industrijsko predelavo lesa iz PRP 2014-2020

Več »

Sprememba razpisa za sofinanciranje nastopov podjetij na mednarodnih sejmih

Več »

Spodbude za MSP v lesarstvu 2019-2020

Več »

Razpis za sofinanciranje nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini

Več »

Javni razpis »E-POSLOVANJE 2019-2022«

Več »

Javno povabilo za Spodbujanje zaposlovanja starejših - Aktivni do upokojitve

Več »