Ustanavljanje družb v Italiji

Organizacijske oblike družb

Italijanski Civilni zakonik ureja naslednje oblike družb:

Oblika

Osnovni kapital

Ustanovitelji

Società in nome collettivo (S.n.c.)
družba z neomejeno odgovornostjo

Višina osnovnega kapitala ni predpisana

Najmanj 2 ustanovitelja, ki neomejeno in solidarno odgovarjata za obveznosti družbe

Družbo vodijo vsi partnerji
Deleži so prenosljivi s soglasjem vseh partnerjev

Società in accomandita semplice (S.a.s)
komanditna družba

Višina osnovnega kapitala ni predpisana

2 ali več ustanoviteljev, od katerih komplementarji odgovarjajo za obveznosti družbe neomejeno, komanditisti pa do višine vloženih sredstev

Družbo vodijo komplementarji
Smiselno veljajo pravila za S.n.C.

Società in accomandita per azioni (S.a.p.A.)
komanditna družba

Najnižji osnovni kapital ni predpisan

2 ali več ustanoviteljev, od katerih komplementarji odgovarjajo za obveznosti družbe neomejeno, komanditisti pa do višine vloženih sredstev

Družbo vodijo komplementarji
Smiselno veljajo pravila za S.n.C. in S.p.A.

Società per azioni (S.p.A.)
delniška družba

Najnižji osnovni kapital je 50.000 EUR

1 ali več ustanoviteljev;
odgovornost ustanoviteljev je omejena na vložena sredstva

Družbo vodijo organi družbe
Družba izdaja delnice, ki so prosto prenosljive in so lahko predmet javne ponudbe

Società a responsabilità limitata (S.r.l.)
družba z omejeno odgovornostjo

Najnižji osnovni kapital je 1 EUR

1 ali več ustanoviteljev;
odgovornost ustanoviteljev je omejena na vložena sredstva

Družbo vodijo uprava in družbeniki
Deleži so prenosljivi; statut družbe lahko določa omejitve

Società a responsabilità limitata semplificata (S.r.l.s.)
enostavna družba z omejeno odgovornostjo

Najnižji osnovni kapital je 1 EUR.
Najvišji osnovni kapital je 9.999 EUR

1 ali več ustanoviteljev - fizičnih oseb;
odgovornost ustanoviteljev je omejena na vložena sredstva

Družbo vodijo uprava in družbeniki
Deleži so prenosljivi; statut družbe lahko določa omejitve


Več informacij:

Delniška družba (Societa per azioni, SpA)

Ustanovitelji

Delniško družbo lahko ustanovi eden ali več ustanoviteljev. Omejitev glede največjega možnega števila ter državljanstva ali stalnega bivališča ustanoviteljev oziroma delničarjev ni.

Kapital

Najmanjši osnovni kapital je 50.000 evrov. Kapital delniške družbe mora biti v celoti vpisan, vplačati pa je treba 25 odstotkov nominalne vpisane vrednosti delnic. Če je ustanovitelj en sam, mora biti osnovni kapital vplačan v celoti.

Najnižja vrednost delnice ni predpisana. Delnice so praviloma imenske (azioni nominative) delnice na prinositelja so dovoljene le v primerih, ki jih določa zakon. Delnice so lahko navadne (azioni ordinarie) in prednostne (azioni privilegiate). Družbe, ki kotirajo na borzi, lahko izdajajo delnice v dematerializirani obliki, druge družbe jih izdajajo v fizični obliki.

Organi upravljanja

Skupščina delničarjev, ki jo sestavljajo vsi delničarji, je najvišji organ odločanja. Sklicati jo je treba najmanj enkrat letno. Glede ostalih organov upravljanja zakon predvideva tri modele: enotirni, dvotirni in tradicionalni model.

Enotirni model vključuje skupščino delničarjev in upravni odbor.

Skupščina delničarjev imenuje upravni odbor (consiglio di amministrazione), ki je odgovoren za administrativno upravljanje družbe. Znotraj upravnega odbora se oblikuje odbor za nadzor upravljanja (comitato per il controllo sulla gestione), ki nadzira delo upravnega sveta.

Dvotirni model vključuje skupščino, upravo in nadzorni svet.

Skupščina delničarjev imenuje nadzorni svet (consiglio di sorveglianza), ki je pristojen za nadzor nad poslovanjem družbe. Nadzorni svet imenuje upravo (consiglio di gestione), ki vodi poslovanje družbe in jo zastopa.

Tradicionalni model vključuje skupščino, upravo in svet revizorjev.

Skupščina delničarjev imenuje svet revizorjev (collegio sindacale), ki je pristojen za nadzor nad poslovanjem družbe in upravo (consiglio di gestione), ki vodi poslovanje družbe in jo zastopa. Število članov uprave določa statut, svet revizorjev pa mora imeti najmanj 5 članov, ki niso zaposleni v družbi ali na drug način povezani z njo. Ta model upravljanja je v Italiji najbolj razširjen.

Vse delniške družbe morajo imeti tudi zunanjega revizorja oz. revizijsko družbo (organo di controllo contabile).

Družba z omejeno odgovornostjo (Societa a responsabilita limitata- S.r.l.)

Ustanovitelji

Družbo lahko ustanovi eden ali več ustanoviteljev. Ni omejitev glede največjega možnega števila ter državljanstva ali stalnega bivališča ustanoviteljev oziroma družbenikov.

Kapital

Najmanjši znesek osnovnega kapitala znaša 1 EUR.

Če osnovni kapital presega 10.000 EUR, mora biti ob ustanovitvi vplačanih vsaj 25 odstotkov denarnih sredstev, razen če je ustanovitelj en sam; v tem primeru mora biti ob ustanovitvi kapital vplačan v celoti.

Če je osnovni kapital nižji od 10.000 evrov, mora biti kapital, določen v ustanovitvenem aktu družbe (atto costitutivo) plačan takoj, v naslednjih letih pa mora družba odvajati 20% dobička letno, dokler kapital ne doseže 10.000 EUR.

Deleži so prenosljivi s soglasjem ostalih družbenikov oziroma na način, ki ga določa statut.

Organi upravljanja

Način organizacije in upravljanja je fleksibilen in ga določijo družbeniki v ustanovitvenem aktu družbe. Družba ima lahko enega direktorja ali upravni odbor, lahko pa tudi ne imenuje uprave in jo vodijo vsi ali nekateri družbeniki.

Enostavna družba z omejeno odgovornostjo (Societa a responsabilita limitata semplificata - S.r.l.s.)

Družbo lahko ustanovi eden ali več ustanoviteljev, ki morajo biti fizične osebe. Ni omejitev glede največjega možnega števila ter državljanstva ali stalnega bivališča ustanoviteljev oziroma družbenikov.

Najmanjši znesek osnovnega kapitala znaša 1 EUR in mora biti manjši od 10.000 EUR. Ob ustanovitvi mora biti vplačan v celoti.

S.r.l.s. se ustanovi na enak način kot S.r.l., le da se uporabi predpisani standardni obrazec akta o ustanovitvi in da ni notarskih stroškov

Postopek ustanovitve družbe z omejeno odgovornostjo v Italiji

Società a responsabilità limitata ((S.r.l.)

Osnovni Kapital 1 EUR

Sedež: Rim

Korak

Trajanje

Stroški

1.

Notarska overitev akta o ustanovitvi in plačilo takse za registracijo

Akt o ustanovitvi družbe (atto costitutivo) in statut družbe oz. izjava družbenika o ustanovitvi družbe (statuto) se sestavi in overi pri notarju v prisotnosti družbenikov in zastopnikov družbe.

V roku 20 dni je treba pri notarju plačati 200 EUR za registracijsko takso, 165 EUR za koleke (imposta di bolo) ter notarske stroške (0,6% do 1,4% osnovnega kapitala družbe).

Podjetje, ki izpolnjuje pogoje za inovativno novo podjetje, se lahko registrira prek on-line platforme Ministrstva za gospodarski razvoj (startup.registroimprese.it). Overitev pri notarju ni potrebna.

1 dan

356 EUR + notarski stroški, odvisni od višine kapitala

2.

Nakup in overitev poslovnih knjig

Posebne računovodske in poslovne knjige se kupijo pri notarju ali v registru družb (Registro delle Imprese).
Družba mora imeti poslovne knjige za zapisnike sej (uprave, skupščine in revizije; zadnja se zahteva le za družbe, ki izpolnjujejo pogoje). Poslovne knjige je treba potrditi na sodišču. Uporaba elektronskih poslovnih knjig je možna, v tem primeru je treba letno potrditi elektronski časovni žig in elektronski podpis.
Poleg tega mora imeti družba še dve računovodski knjigi, ki pa jih ni treba overiti.

1 dan (hkrati s prejšnjim postopkom)

25 EUR za knjigo + 16 EUR za vsakih 100 strani

3.

Plačilo upravne takse za verificiranje poslovnih in računovodskih knjig Davčni upravi

Računovodske in poslovne knjige se verificirajo pri Davčni upravi Authority (Agenzia delle Entrate).

1 dan (hkrati s prejšnjim postopkom)

310 EUR (517 za družbe, katerih kapital presega 0,5 mio EUR)

4.

Registracija uradnega e-poštnega naslova (P.E.C)

Po zakonu morajo imeti vse družbe registriran uradni elektronski poštni naslov (P.E.C.)., ki ga morajo v postopku ustanovitve sporočiti registru družb.

1 dan (hkrati s prejšnjim postopkom)

310 EUR (517 za družbe, katerih kapital presega 0,5 mio EUR)

5.

Registracija pri Združenju zbornic Unioncamere in vpis v register družb

Ustanovitelji po elektronski poti izpolnijo enotno vlogo (Comunicazione Unica), ki je dostopna na spletnih straneh registra družb (Registro delle Imprese).

Na podlagi vloge se hkrati opravijo vsi postopki, potrebni za ustanovitev:

- vpis v register družb;

- pridobitev davčne identifikacijske številke

- pridobitev davčne številke za DDV, če je družba zavezanec;

- prijava na zavodu za socialno varstvo (INPS) in pri zavarovalnici za nezgodno zavarovanje (INAIL).

Takoj po oddaji vloge prejmejo ustanovitelji referenčno številko za registracijski postopek, davčno identifikacijsko številko in številko za DDV, v roku običajno 2 in ne več kot 5 dni pa potrdilo o registraciji in ostalo dokumentacijo. Vsa komunikacija poteka elektronsko.

2 dni

100 EUR (članarina GZ) + 90 EUR (strošek registracije)

6.

Prijava zaposlenih Zavodu za zaposlovanje

Prijava se vloži pri krajevno pristojnem Uradu za delo (Direzione Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione, DPLMO) oziroma Zavodu za zaposlovanje (Centro per l’impiego) on-line prek portala Bussola

on-line postopek

brezplačno

Vir: Svetovna banka 2018, Registro delle Imprese 2018

Posodobljeno: 8. 10. 2018