Ukrepi Slovenskega podjetniškega sklada za omilitev posledic koronavirusa

Slovenski podjetniški sklad je v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo ter z drugimi institucijami pripravil ukrepe, ki bodo doprinesli k omilitvi posledic širjenja koronavirusa. Nekateri so vezani na prilagoditve že uveljavljenih finančnih spodbud in instrumentov, nekateri pa so novi. Predvideni paket ukrepov skupaj je trenutno načrtovan v višini 115 milijonov EUR. Za podrobnejše informacije in pobude pišite na info@podjetniskisklad.si.

Likvidnostni kredit za mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP) ter zadruge

Namen ukrepa bo odprava likvidnostnih težav na različnih področjih poslovanja. Prioritetni sektorji: hotelirstvo, gostinstvo, turistične storitve, dobavne verige za avtomobilsko industrijo, storitve transporta in ostala predelovalna dejavnost. Za ukrep bo namenjenih 25. mio EUR. Upravičeni prijavitelji bodo MSP, zadruge in s.p. z najmanj 2 in največ 50 zaposlenimi. Višina kredita bo lahko od 40.000 do 125.000 EUR. Zavarovanje kredita: osebne menice lastnika ali direktorja. Moratorij: 4 mesece. Doba vračila: 7 mesecev. Obrestna mera: 1,75 % letno. Predviden datum objave razpisa je 27. 3. 2020.

Objava prilagojenega obstoječega razpisa: Garancije za zavarovanje bančnih kreditov z znižano obrestno mero (P1 plus 2020)

Namen ukrepa je zavarovanje bančnih kreditov po pravilih banke z vključeno garancijo Sklada v višini 60 % ali 80 %. Upravičeni prijavitelji so MSP z do 250 zaposlenimi. Sektorji: Vključene so panoge v skladu s pravili »De minimis«. Višina razpisa: 79,2 mio EUR. Višina kredita: Financiranje investicijskih projektov – do 1,25 mio EUR kredita in financiranje obratnih sredstev: do 100.000 EUR kredita za mikro in mala podjetja ter do 200.000 EUR kredita za srednje velika podjetja. Zavarovanje: v skladu s kreditno pogodbo. Moratorij: do 2 leti za večje investicije, do 6 mesecev za obratna sredstva. Doba vračila: do 10 let za večje investicije, do 5 let za obratna sredstva. Obrestna mera: ugodnejša od tržne – 6 mesečni EURIBOR + 0,50 % do 1 %. Zaradi premagovanja posledic širjenja koronavirusa se bodo prilagodila merila za ocenjevanje vlog v primerih, ko podjetje potrebuje financiranje z obratnimi sredstvi. Datum objave 20. 3. 2020.

Slovenski podjetniški sklad zaradi aktivnosti, vezanih na blažitev posledic koronavirusa ukinja dva bližnja roka za oddajo vloge na obstoječi razpis Spodbude za digitalno transformacijo MSP (P4D 2019 – 2023), in sicer rok 1. 4. 2020 in rok 1. 6. 2020. Rok za oddajo vloge za leto 2020 pri navedenem javnem razpisu je 1. 9. 2020.

Odobritev dodatnega moratorija kreditojemalcem sklada

Slovenski podjetniški sklad vsem kreditojemalcem, ki imajo odprte neposredne mikrokredite na Slovenskem podjetniškem skladu sporoča, da bo zaradi posledic epidemije Koronavirusa po obdobju izrednih razmer, na podlagi pregleda neplačanih obrokov, z njimi pisno dogovoril nov način odplačila zapadlih obveznosti, in sicer na način odobritve dodatnega moratorija na obroke glavnice kredita za dobo od 3 do 6 mesecev.

Odobritev dodatnega moratorija obstoječim prejemnikom Garancij za bančne kredite Sklada s subvencijo obrestne mere (P1 plus)

Slovenski podjetniški sklad vsem prejemnikom garancij za bančne kredite Slovenskega podjetniškega sklada (po razpisu P1 -Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere) sporoča, da v času, ko se s skupnimi močmi trudijo preprečevati širjenje virusa in delajo z omejenimi resursi, je sodelujočim bankam dal soglasje, da ob morebitni potrebi po spremembah kreditno garancijskih pogojev za že odobrene kredite omogočijo dodatni moratorij za dobo do 6 mesecev, pri tem pa ostane datum zaključka kredita nespremenjen. V ta soglasja ne sodijo spremembe zavarovanja. Vse ostale spremembe kreditno garancijskih pogojev, ki bodo podjetjem v pomoč pri vzpostavitvi normalnega poslovanja, bodo reševali individualno, po umiritvi nastale situacije