Po 10 letih se zaključuje program Pokolpje

Po slabih desetih letih se za občine Črnomelj, Metlika, Semič, Kočevje, Kostel, Loški Potok in Osilnica, združene v Območno razvojno partnerstvo Pokolpje, zaključuje program spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore Pokolpju.

Vlada je sprejela program aprila 2011 s ciljem, da na območju Pokolpja zmanjša razvojne ovire in spodbudi gospodarske dejavnike k izkoriščanju razvojnih priložnosti ter tako razvojno razgiba območje.

Z začetkom finančne in gospodarske krize leta 2008, se je gospodarsko stanje v obmejnih občinah slabšalo še hitreje kot drugod in dodatno povečevalo razvojni zaostanek Pokolpja za jugovzhodno regijo in državo. Območje je pestila visoka brezposelnost (več kot 17 %), slaba demografska in izobrazbena struktura ter slabe prometne, energetske in infrastrukturne povezave. Turistične kapacitete so bile nezadostne, število zaposlenih v gospodarskih družbah se je v obdobju od leta 1999 do 2009 znižalo za 26,5 % (2038 oseb), zaostanek neto dodane vrednosti na zaposlenega pa je leta 2009 za regijo zaostajal kar za 44,39 %.

Ukrepi Programa Pokolpje so se začeli izvajati v različnih obdobjih, nekateri z zamudo (npr. davčne olajšave za zaposlovanje in investiranje leta 2013) drugi so se izvajali delno ali preko drugih vzvodov.

Prvotno sprejeti Program Pokolpje je sprva veljal za obdobje 2011 – 2016, vendar ker se do začetka leta 2016 stopnja brezposelnosti na območju ni spustila pod kritično mejo (17 %), je bil dosežen dogovor o nadaljevanju programa do leta 2020 (zgolj iz ostanka sredstev oz. neporabljenih sredstev ter poenotenje programa za vsa problemska območja v Sloveniji.

REZULTATI PROGRAMA POKOLPJE 2011 -2020:

 • Javni razpisi Pokolpje: skupno je bilo objavljeno 8 javnih razpisov. Na 7. razpisih je bilo odobrenih za več kot 12. mio € nepovratnih sredstev za izvajanje 150 začetnih podjetniških investicij, s katerimi bo predvidoma ustvarjenih 476 novih delovnih mest in 237 novih turističnih kapacitet (ležišč) ter več kot 100 obnovljenih ležišč s povečanjem dodatne turistične ponudbe (hrana, kolesa, kanuji…). Za zadnji, 8. razpis še ni podatkov.
 • Javni razpisi za velike investicije: izvedeni 4 projekti v višini cca. 4. mio € in 53 novimi zaposlitvami.
 • Subvencije za zagon podjetij: izvedeni 3 razpisi P2R, subvencije je prejelo 27 gospodarskih subjektov v višini 1.028.366 €.
 • Mikrokrediti: izvedeni 4 razpisi P7R, odobreni 72 gospodarskim subjektom v višini 2.859.570,69 €.
 • Ugodni razvojni krediti SRRS Ribnica: izvedeni 3 razpisi BP, glede rezultatov nimamo popolnih podatkov.
 • Koriščenje plačanih prispevkov delodajalcev za socialno varnost v vrednosti 349.331 in davčnih olajšav za investiranje in zaposlovanje v vrednosti 6.673.358
 • V Metliki zgrajena dislocirana enota Doma počitka Metlika za osebe z demenco in v Kočevju dislocirana enota Doma starejših občanov Kočevje za osebe z demenco (2014), sofinanciranje obeh enot v skupni vrednosti 4. mio €.
 • Vzpostavljen Podjetniški inkubator Bela krajina (2016) in prostor naprednih tehnologij ter prototipni laboratorij Bela krajina. V Podjetniškem inkubatorju Kočevje vzpostavljen Podjetniški izobraževalni – prototipni center Kočevje. Vzpostavljena mreža podjetniških inkubatorjev: Start-up vikendi Pokolpje, izobraževanja o sodobnih 3D tehnologijah, VR, AR.
 • Iz naslova spodbud za trajnostni razvoj podeželja iz Programa razvoja podeželja je bilo do leta 2013 odobrenih 483,930,27 €. Po letu 2014 financiranje projektov LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe (20 projektov, vrednost sofinanciranja 1.165.437 €) in LAS Dolenjske in Bele krajine (17 projektov, vrednost sofinanciranja 1.046.504 €).
 • Dela na cestni infrastrukturi: projekt 3. razvojne osi – južni del in projekt 3. A razvojne osi.
 • Obnova regionalne ceste R1-216 (»partizanska magistrala«).
 • Izgradnja 2x20 kV kabelske povezave med RTP 110/20 kV Črnomelj in RP 20 kV Semič (industrijska cona Vrtača).

Za izvajanje programa na terenu so skrbele razvojne institucije RIC Bela krajina (Projektna pisarna in Podjetniški inkubator Bela krajina), Razvojni center Kočevje Ribnica, Podjetniški inkubator Kočevje in Razvojni center Novo mesto. Institucije so obveščale podjetnike o razpisih in ukrepih programa, opravljale svetovanja pri prijavah na javne razpise ter izpolnjevanju pogodbenih obveznosti. Tako so prispevale k večji pripravljenosti gospodarskih subjektov za prijave na razpise, k sorazmerno malemu številu odstopov in majhnemu deležu vračil že izplačanih sredstev ter povečanju zanimanja za prijave na ostale razpise.

Institucije so organizirale skupne nastope podjetij na domačih in tujih sejmih (MOS Celje, LOS Ljubljana, Holzmesse Celovec), spodbujale internacionalizacijo in mreženje podjetij (SeeMeet Slovenia in drugi dogodki) ter izvajale aktivnosti na področju privabljanja investicij (predstavitve večjih investicijskih projektov na investicijskih sejmih Expo Real v Münchnu, MIPIM v Cannesu in pripravile več kot 120 ponudb območja za potencialne investitorje). S koordinacijo aktivnosti med deležniki so prispevale, da so bila nepočrpana sredstva iz odstopov prenesena v podaljšanje programa.

Ukrepi programa Pokolpje so sledili zadanim ciljem in imeli pozitiven učinek na območje, kar se kaže v znižanju stopnje brezposelnosti in prebujanju gospodarskega razvoja v občinah Pokolpja. S podrobnejšimi podatki glede rezultatov programa, kot nosilec in izvajalec programa, razpolaga Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Gospodarski kazalci območja Pokolpje

Kazalnik

2011

2018

2019

NDV/zaposlenega

22.000 €

34.479 €

35.791 €

Zaostanek za regijo JV Slovenija

-49,31 %

-37,23 %

-37,12 %

Zaostanek za državnim povprečjem

-41,33 %

-22,37 %

-23,45 %

Stopnja brezposelnosti

17,11 %

12,28 %

11,46 %

Prihodki od prodaje gospodarskih subjektov

684,11 mio €

828,9 mio €

829,36 mio €

Vrednost sredstev/ obveznosti do sredstev

613,3 mio €

686,3 mio €

726,3 mio €

Kljub nekaterim pozitivnim učinkom programa, Pokolpje po določenih gospodarskih in demografskih kazalnikih še vedno zaostaja za regijo in državo. Neto dodana vrednost na zaposlenega še vedno odstopa od slovenskega in regijskega povprečja. Največji primanjkljaj se še vedno kaže v nezadostni oskrbi Pokolpja z infrastrukturo in slabi dostopnosti območja do ključnih prometnih koridorjev. Demografski kazalniki so slabi. Zaradi navedenih dejstev se izkazuje potreba po kontinuiteti izvajanja pomoči na območju. Razvojne institucije Pokolpja si skupaj z občinami na območju Pokolpja, regionalno razvojno agencijo za JV Slovenijo in Ministrstvom RS za regionalni razvoj in tehnologijo, prizadevamo za vzpostavitev nadaljnjih in novih ukrepov za obmejna problemska območja.

Zaposleni v Projektni pisarni Pokolpje na RIC Bela krajina vam bova še vedno na voljo za svetovanje in pomoč pri prijavi na javne razpise in pozive, pripravi razpisne dokumentacije, poslovnih načrtov ter za vse ostale informacije, povezane z investicijskim okoljem v Beli krajini. Lepo vabljeni v našo pisarno!

Vesna Fabina, M: 040 552 174, E: vesna.fabina@ric-belakrajina.si