Obvestilo potencialnim prijaviteljem na javne razpise in javne pozive Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo se zaveda pomembnosti spodbud gospodarstvu v času COVID 19, zato bi želeli potencialne prijavitelje seznaniti z ukrepi ministrstva za pridobitev nepovratnih ter povratnih spodbud, na katere je možna prijava (odprti javni razpisi, pozivi) in ukrepi, ki jih bo ministrstvo objavilo v bližnji prihodnosti oziroma do konca letošnjega leta.

Potencialne prijavitelje pozivajo, da spremljajo spletno stran ministrstva ter izvajalskih organizacij ministrstva in da se v primeru kakršnihkoli vprašanj vezanih na navedene ukrepe obrnejo na »info točko« ministrstva: eusredstva.mgrt@gov.si.

Objavljeni ukrepi, nepovratna sredstva:

1. Javni poziv COVID19 za nakup zaščitne opreme

 • Namen: sofinanciranje nakupa zaščitne opreme za zaščito pred okužbami in širjenjem virusa COVID19.
 • Upravičenci: MSP (najmanj 5 zaposlenih).
 • Višina razpisanih sredstev: 10.000.000 EUR.
 • Objavljen 3.7.2020, odprt: do porabe sredstev oziroma do 31.10.2020.
 • Več o pozivu: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=107.

2. Javni razpis podpora MSP s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti

 • Namen: obnova obstoječih ter degradiranih turističnih in gostinskih objektov, spodbuda k ukrepom za rabo obnovljivih virov energije in zmanjšanje rabe energije in snovi, prav tako spodbuda k razvoju oziroma preoblikovanju turističnih proizvodov in načinov poslovanja v skladu s trajnostnimi usmeritvami (zeleni proizvodi) za izboljšanje konkurenčnega položaja na globalnem trgu.
 • Upravičenci: MSP s področja turizma in gostinstva na obmejnem problemskem območju in problemskih območjih z visoko brezposelnostjo.
 • Višina razpisanih sredstev: 21.555.330,41 EUR.
 • Objavljen: 6.12.2019, rok za oddajo vlog: 1. 9. 2020 do 30. 11. 2020 in v letu 2021 od 1. 9. 2021 do 30. 11. 2021.
 • Več o razpisu: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/podpora-mikro-malim-in-srednje-velikim-podjetjem-s-podrocja-turizma-za-povecanje-snovne-in-energetske-ucinkovitosti/.

3. Javni razpis Vzpostavitev ali nadgradnja elektronskega poslovanja v MSP v letih 2019-2022

 • Namen: podpora podjetjem pri vzpostavitvi elektronskega poslovanja z namenom lažjega poslovanja na tujih trgih (povezava na strategijo pametne specializacije in strategijo digitalizacije v smeri do dobavitelja oz. končnega uporabnika).
 • Upravičenci: MSP.
 • Višina razpisanih sredstev: 11.812.500,00 EUR.
 • Objavljen: 7.9.2018, rok za oddajo vlog: 1.10.2020, 1.10. 2021
 • Več o razpisu: https://www.spiritslovenia.si/razpis/309.

4. Javni razpis Krepitev blagovnih znamk

 • Namen: podpora podjetjem, ki želijo krepiti trženje blagovnih znamk na tujih trgih za dosego višje dodane vrednosti in konkurenčne prednosti.
 • Upravičenci: MSP
 • Višina razpisanih sredstev: 4.700.000,00 EUR, Vzhodna kohezijska regija.
 • Objavljen: 31.5.2019, odpiranja: 30. 9. 2020, 30. 9. 2021, 30. 9. 2022
 • Več o razpisu: https://www.spiritslovenia.si/razpis/319.

5. Javni razpis Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2023

6. Javni razpis »v slovenskih podjetjih za lažje vključevanje v globalne verige vrednosti«

 • Namen: vključitev trajnostnih vidikov poslovanja v poslovne/korporativne strategije in poslovne modele.
 • Upravičenci: MSP
 • Višina razpisanih sredstev: 6.000.000,00 EUR
 • Objavljen: 21.6.2019 roki za oddajo vlog: 30. 9. 2020 ter 23. 4. 2021
 • Več o razpisu: https://www.spiritslovenia.si/razpis/323

7. Javni razpis Eurostars 2020

 • Namen: podpora MSP-jem in partnerjem pri izvajanju skupnih inovativnih raziskovalno-razvojnih projektov s predvidenim kratkim časom vstopa na trg.
 • Upravičenci: vsa podjetja, s posebnim poudarkom na MSP.
 • Višina razpisanih sredstev: 1.500.000,00 EUR
 • Objava: 28.2.2020, datum oddaje vloge 3. 9. 2020
 • Več o razpisu: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/jr-eurostars/.

Načrtovani ukrepi, nepovratna sredstva

1. Javni poziv COVID 19 Spodbude za internacionalizacijo

 • Namen: ohranitev stikov s potencialnimi tujimi kupci ter promocija izdelkov/storitev na področju internacionalizacije.
 • Upravičenci: MSP
 • Okvirna višina sredstev: 0,8 mio EUR
 • Obdobje upravičenosti stroškov: od 1.2.2020 do 15.10.2020
 • Predvidena objava: julij 2020

2. Spodbude za digitalno transformacijo MSP (P4D-C19 2019 -2023)

 • Namen: vlaganje v uporabo digitalnega poslovanja v svojih dobaviteljskih in/ali prodajnih verigah, dviga upravljavskih kapacitet, vpeljava digitalnih poslovnih modelov, izvedbe investicij za namene digitalne preobrazbe v proizvodnjo in poslovanje podprtih podjetij.
 • Upravičenci: MSP
 • Okvirna višina sredstev: 15 mio EUR
 • Obdobje upravičenosti stroškov: od 12. 3. 2020 do 10. 10. 2020
 • Predvidena objava: julij 2020

3. Javni poziv COVID 19 Sofinanciranje izpada prihodkov podjetjem v gostinstvu in turizmu

 • Namen: sofinanciranje izpada v prihodkih zaradi posledic epidemije v majhnih in srednje velikih podjetjih, ki opravljajo dejavnost v nastanitvenih gostinskih obratih ter restavracijah in gostilnah.
 • Upravičenci: MSP na področju turizma
 • Okvirna višina sredstev: 13 mio EUR
 • Obdobje upravičenosti stroškov: od 1.2.2020 do 15.10.2020
 • Predvidena objava: avgust 2020

4. Javni razpis COVID 19 za prilagoditev poslovanja za mala podjetja na obmejnih problemskih območjih

 • Namen: omogočiti malim podjetjem z obmejnih območij na področju predelovalne dejavnosti ponoven zagon poslovne dejavnost in ohranitev delovnih mest.
 • Upravičenci: MSP
 • Okvirna višina sredstev: 5 mio EUR
 • Obdobje upravičenosti stroškov: od 12. 3. 2020 do 15. 10. 2020
 • Predvidena objava: avgust 2020

5. Javni razpis Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0

 • Namen: spodbujanje uvajanja izdelkov, storitev in procesov na področju predelave lesa in lesnih tvoriv, ki bodo prispevali k večji snovni in energetski učinkovitosti.
 • Upravičenci: MSP
 • Okvirna višina sredstev: 6.200.000 EUR
 • Predviden datum objave: avgust 2020

6. Javni razpis COVID 19 Sofinanciranje razvojnih projektov

 • Namen: zagotoviti likvidnostno pomoč MSP-jem, ki načrtujejo izvedbo razvojno naravnanih projektov po posameznih prednostnih področjih Strategije pametne specializacije v sodelovanju s SRIP-i.
 • Upravičenci: MSP
 • Okvirna višina sredstev: 5 mio EUR
 • Obdobje upravičenosti stroškov: od 12. 3. 2020 do 15. 10. 2020
 • Predvidena objava: september 2020

Objavljeni ukrepi, povratna sredstva

V okviru obstoječe operacije finančnih instrumentov (FI) v vrednosti 223 mio EUR evropskih sredstev se na prednostnih naložbah RRI in MSP širi namen uporabe na obratna sredstva za premoščanje likvidnostih težav, ki so posledica epidemije COVID 19. Ukrep se izvaja preko SID banke kot upravljavca sklada skladov in finančnih posrednikov.

Več informacij: www.skladskladov.si/

V okviru posojilnega sklada PS2 - turizem je na voljo ca. 100 mio EUR posojil za naložbe in blaženje posledic COVID-19 (objava april 2020). Posojila so na voljo pri SID banki.

Več informacij: https://www.sid.si/mala-srednja-podjetja/financiranje-nalozb-obratnega-kapitala-za-trajnostno-rast-turizma-turizem-1

V okviru posojilnega sklada PS3 - potrpežljiva posojila je na voljo cca 50 mio EUR posojil za kapitalsko utrjevanje podjetij (objava junij 2020). Posojila so na voljo pri SID banki.

Več informacij: https://www.sid.si/mala-srednja-podjetja/financiranje-poslovanja-msp-msp-9

Ukrepi v pripravi, povratna sredstva

V pripravi je nova operacija finančnih instrumentov COVID-19 FI v višini ca 65 mio EUR evropskih sredstev, od tega ca. 5 mio EUR za RRI in ca. 60 mio EUR za MSP. Skupaj s pričakovanim finančnim vzvodom bo gospodarstvu na voljo ca. 97 mio EUR dodatnih povratnih sredstev za lajšanje posledic COVID-19. Predvideno črpanje prve tranše sredstev je avgust 2020. Ukrep se izvaja preko SID banke kot upravljavca sklada skladov in finančnih posrednikov.

V pripravi je sprememba posojilnega sklada PS1 za področji lesarstva in RRI, kjer bo na voljo 20 mio EUR za lesarstvo in 100 mio EUR za RRI naložbe (predvidena objava julij 2020). Posojila bodo na voljo pri SID banki.

Skladno z Zakonom o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID 19, sta v pripravi 2 finančna produkta za zagotovitev likvidnostnih kreditov za naložbe in obratni kapital v višini 5.000 – 50.000 EUR, ki jih bosta izvajala SPS in SRRS.

SPS bo za likvidnostne kredite razpisal 25 mio EUR, ki bodo namenjeni MSP skladno z ZPOP-1 (s.p., g.d., zadruge) na območjih, ki niso problemska in obmejna problemska.

SRRS bo za likvidnostne kredite razpisal 26,6 mio EUR za MSP (s.p., g.d., zadruge) na problemskih in obmejnih problemskih območjih.