Državni zbor sprejel 7. protikoronski zakon

30.12.2020 - Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 oziroma sedmi protikorona paket (#PKP7) je bil sprejet na 55. izredni seji Državnega zbora Republike Slovenije, dne 29. 12. 2020. #PKP7 je bil objavljen 30. 12. 2020 v UL RS - 203/2020, začel je veljati naslednji dan po objavi, t. j. 31. 12. 2020.

Glavni cilj zakona je omiliti in odpraviti posledice Covid-19 na področju gospodarstva, dela in delovnih razmerij, socialnega varstva ter zdravstvenega varstva.

Finančni učinek sedmega protikorona paketa po ocenah Ministrstva za finance znaša okoli 550 milijonov evrov.

"Gospodarstvu bomo pomagali z namenskim premoženjem javnega sklada za likvidnostna sredstva za podjetja, za zagotovitev likvidnosti in ohranitev delovanja mikro, malih in srednje velikih podjetij pa bomo zagotovili finančna sredstva za ukrep garancij za bančne kredite ter zniževanje bančnih stroškov," je pojasnil minister za finance, ki je dodal, da bo vlada, zaradi izpada dohodkov na področju turizma in gostinstva zagotovila poroštvo SID banki za kritje prve izgube ukrepa finančnega inženiringa.

"#PKP7 prinaša spremembe tudi na področju kritja fiksnih stroškov za podjetja, in sicer 1000 evrov mesečno na zaposlenega, če so podjetju prihodki od prodaje upadli za 30 do vključno 70 odstotkov in 2000 evrov mesečno na zaposlenega, če so podjetju prihodki od prodaje upadli za več kot 70 odstotkov," je še dodal minister.

S #PKP7 se uvaja tudi začasno denarno nadomestilo plače zaradi izgube zaposlitve v višini 513,64 evrov bruto na mesec, za čas trajanja razglašene epidemije, za osebe, ki jim je od 18. oktobra 2020 dalje prenehala pogodba o zaposlitvi iz poslovnega razloga ali pogodba o zaposlitvi, sklenjena za določen čas.

S predlogom zakona se tudi izboljšuje položaj širšega kroga upravičencev. Do solidarnostnega dodatka za upokojence bodo upravičeni tisti katerih pokojnina znaša 714 evrov ali manj, enkratni solidarnostni dodatek v višini 150 evrov prejmejo študentje, s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, z zakonom pa se zagotavlja tudi enkratni solidarnostni dodatek v višini 50 evrov za vsakega otroka do 18. leta in enkratni solidarnostni dodatek za novorojenčke v višini 500 evrov ob rojstvu otroka, ki jo bodo deležni starši za otroka rojenega od 1.1.2020 do eno leto po koncu epidemije.

Za izboljšanje socialnega položaja ranljivih skupin oseb na podeželju, ki imajo nizke dohodke, se določi izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka v višini 150 evrov. Upravičenci morajo biti stari vsaj 65 let in biti nosilci oziroma člani kmetije. Prostovoljnim gasilskim društvom se zaradi izpada prihodkov v letu 2020 zagotovi nadomestilo izpada sredstev za namene nakupa osebne zaščitne opreme, skupne opreme in gasilskih vozil.

S #PKP7 se uvede tudi dodatek za študente in dijake za neposredno delo s pacienti, obolelimi za COVID-19.

V nadaljevanju seje je minister izpostavil, da bo vsakemu zaposlenemu, ki dela in čigar zadnja plača ni presegla dvakratnika minimalne plače, delodajalec izplačal krizni dodatek v višini 200 evrov, ki bo oproščen plačila davkov in prispevkov.

Besedilo zakona lahko najdete na povezavi.

Pravna služba GZS je pripravila pregled nad ključnimi ukrepi - najdete na povezavi.

Vir: gov.si